صنایع دارویی

مصارف زعفران در صنایع دارویی: ۱- کاربرد زعفران در طب سنتی و نوین: در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺛـﺮات ﻣﻔﻴـﺪ زﻋﻔـﺮان اﺷـﺎره ﺷ ﺪه اﺳﺖ . زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻘﻂ آور، ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺗﺐ، ﺿﺪ درد، ﺧﻠـﻂ آور، آﻧﺘـﻲ اﺳﭙﺎﺳـﻤﻮدﻳﻚ، آرام ﺑﺨـﺶ، ﻫـﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﺾ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ (Hosseinzadeh & Nassiri-Asl, 2013) […]

بیشتر بخوانید

صنایع غذایی

به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده طبیعی و سالم در:  کارخانجات تولیدی انواع سوسیس و مارگارین کارخانجات لبنی برای تهیه انواع کره، پنیر و …  در تولید برخی نوشابه ها، ژله، بستنی، شکلات، نبات و آبنبات انواع پودرهای کیک و دسرها و پودرهای سوخاریهمچنین بخش اصلی دستورالعمل های غذایی برخی سوپ ها و غذاهای […]

بیشتر بخوانید

صنایع شیمیایی

۱. استفاده از زعفران در صنایع رنگ سازی زعفران گیاهی است که هم رنگ ارغوانی و هم رنگ زرد متمایل به سرخی از آن قابل استحصال است. علاوه بر محصول اصلی زعفران گلبرگهای بنفش رنگ حاصل از زراعت زعفران که حاوی ماده آنتوسیانین می باشد که ماده آنتوسیانین پس از استحصال می تواند جایگزین رنگ های […]

بیشتر بخوانید

طریقه مصرف زعفران

۱. حل کردن در اّب جوش: ابتدا مقداری زعفران خشک شده را آسیاب می کنیم سپس این مقدار را به آب جوش می افزائیم و ۴۵-۳۰ دقیقه اجازه می دهیم زعفران به طور کامل در آب حل شود و رنگ آن تیره تر شود .اکنون می توانیم از این محلول به عنوان چاشنی و یا رنگ […]

بیشتر بخوانید

انواع زعفران

در ایران زعفران را بر اساس جداسازی قسمت های مختلف آن ،به گروههای زیر دسته بندی می کنیم: ۱- زعفران نگیناین نوع زعفران کاملا قسمت کلاله از خامه تفکیک می شود و ضخیم تر از زعفران پوشال است. از نظر حجم و زیبایی بسیار فوق العاده می باشد. ۲- زعفران سرگلدر محاوره های عامیانه به آن زعفران […]

بیشتر بخوانید

ترکیبات شیمیایی زعفران

آﻧﺎﻟﻴﺰ ترکیبات شیمیایی زعفران : ۱. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات : شامل ﻗﻨﺪﻫﺎی اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ از درﺻـﺪ۲۰-۱۰ %وزن زﻋﻔـﺮان را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﻠـﻮﻛﺰ و ﻓﺮوﻛﺘﻮز ۲. مواد ﻣﻌﺪﻧﻲ: شامل فسفر ،سدیم ،پتاسیم۳. وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ: وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ B 1و ۲ B و رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ۴. ﭼﺮﺑﻲ: شامل استیگما استرول و کمپسترول ۵. رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ: ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋیدها ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻜـﻮﭘن، آلفا […]

بیشتر بخوانید

تاریخچه زعفران

زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺳﻠﻄﺎن ادوﻳﻪ ﻫﺎ و ﻃﻼی ﺳـﺮخ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺳـﺘﻨﻲ اﻳـﺮان و ﻣﻨﺸـﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎل ﻛﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﻳﺮان ﺑﻪ سال ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد بر ﻣﻲ ﮔـﺮدد و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﺎران اﻳﺮان ﻛﻪ دارای زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش […]

بیشتر بخوانید

جلسه معارفه هیئت اجرایی طلای سرخ ایرانیان

به گزارش روابط عمومی طلای سرخ ایرانیان به منظور تشکیل تیم تخصصی در حوزه های مختلف زنجیره تولید تا عرضه زعفران، طلای سرخ ایرانیان جلسه ی معارفه اعضای منتخب را باحضور اعضای هیئت مدیره این شرکت در هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار کرد. در طی این نشست اعضای تیم و شرح وظایف هریک از […]

بیشتر بخوانید

نشست تخصصی هیئت اجرایی طلای سرخ ایرانیان

اولین نشست تخصصی هیئت اجرایی طلای سرخ ایرانیان با حضور علی اوسط هاشمی به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی و دکتر پیمان یوسفی آذر مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و حسین صفایی رئیس اسبق تعاون روستایی و سایر اعضای وزارت جهاد کشاورزی در هتل اسپیناس پالاس تهران […]

بیشتر بخوانید

اولین نشست رسمی هیئت اجرایی تخصصی طلای سرخ

به گزارش روابط عمومی طلای سرخ ایرانیان اولین جلسه گروه کاری در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار گردید و تمامی اعضای هیئت اجرایی حضور داشتند و در زمینه روند اجرایی پروژه ها و اهداف تعیین شده سخنرانی نمودند.سید احسان مصطفوی نژاد مدیر عامل طلای سرخ ایرانیان ضمن ابراز خرسندی از تشکیل تیم تخصصی […]

بیشتر بخوانید