تير ۱۳۹۸

تولید هواکشت و آب کشت

* فرصتها و چالشها ، سابقه تحقیق کشت در ایران و جهان * روش کار ، مزایا و چالشها * شرایط ایده ال و توجیهات اقتصادی ...
۱۹ تير - ۲۷ تير
۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰
تربت حیدریه
خیابان خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک ۶ - کارخانه طلای سرخ

بسته بندی و انبارداری و استانداردهای ملی و جهانی زعفران

* اصول ایزو در خصوص زعفران صادراتی و مطابقت ایزو با استانداردهای ملی * بسته بندی های ویزه جهت تاثیر گذاری در بازارهای جهانی *  اصول انبارداری زعفران * نگهداری گل در شرایط کنترل شده ...
۲۶ تير - ۳۱ تير
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
تربت حیدریه
خیابان خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک ۶ - کارخانه طلای سرخ
رویدادی یافت نشد