جدول قیمت زعفران

ردیف نوع زعفران خرید فروش گواهی سپرده بورس آتی اردیبهشت بورس آتی تیر بورس آتی شهریور
گرم (ریال) گرم (ریال) طلای سرخ 0008 (1400/02/19) (1400/04/27) (1400/06/21)
1 سوپر نگین 0 0 -- -- -- --
2 نگین درجه یک 0 0 0 5+ % 0 5+ % 0 5+ % 0 5+ %
3 نگین درجه دو 0 0 -- -- -- --
4 پوشال مرغوب درجه یک 0 0 0 5+ % 0 5+ % -- 0 5+ %
5 پوشال مرغوب درجه دو 0 0 -- -- -- --
6 پوشال معمولی 0 0 -- -- -- --